احمدی نژاد: سخن از استعداد ملت ایران، ملی‌گرایی نیست

محمود احمدی نژاد در سخنانی در مراسم افتتاح رسمی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با ستایش از سابقه تاریخی ایرانیان، گفته است: "ایران خزانه استعداد انسانی جهان است و این سخن از سر ملیگرایی و ناسیونالیسم نیست بلکه یادآوری نعمت، شکر خدا و مسئولیت است."

آقای احمدی نژاد از سرعت پیشرفت های علمی ایران در چند سال اخیر سخن گفته و به عنوان نمونه ای از استعداد ایرانیان در کسب علوم و فنون گفته است: "در جهان کمتر ملتی وجود دارد که یک دستگاهی را ببیند و از روی عکس، آن را بسازد."