مقام ایرانی دولت بریتانیا را به نقض حقوق بشر متهم کرد

سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که در مورد اقدامات سفارت بریتانیا در تهران "حساسیت های لازم" وجود دارد و هشدار داده است که "نتیجه بی توجهی به احساسات مردم ما و ادامه روش های مداخله آمیز در مسایل داخلی کشورمان، حتما دولت انگلیس را در روابط خوب با کشورمان دچار مشکل خواهد کرد."

این مقام ایرانی از نقض حقوق بشر توسط دولت های غربی سخن گفته و به خصوص با متهم کردن دولت بریتانیا به "سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم خود" به این کشورها توصیه کرده است به جای "ادعای طرفداری از حقوق ملت ها در منطقه ما، به مسایل داخلی خود توجه کنند."