خدمت سربازی در ایران برای تحصیل کرده‌ها کوتاه می‌شود

دوره سربازی مشمولان خدمت وظیفه دارای مدرک لیسانس و بالاتر از یک تا چهار ماه کمتر می شود.

بدین ترتیب مدت خدمت سربازی که در ایران ۱۸ ماه است همچنان ۱۸ ماه باقی خواهد ماند اما در مورد مشمولان دارای مدرک لیسانس به مدت یک ماه، فوق لیسانس دو ماه، دکترا سه ماه و فوق دکترا چهار ماه کمتر می شود.

به گفته عیسی کمالی، جانشین اداره منایع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، اگر مشمولان فوق لیسانس و بالاتر، تحقیق و یا اختراعی در زمینه مسایل نیروهای مسلح و انرژی اتمی ارایه کنند ستادکل نیروهای مسلح می تواند، از دو ماه تا پایان مدت زمان خدمت را کسر کند.