اعتراض به تصمیم دولت ایران برای کاهش ساعت کار در تهران

صمد فدایی، نماینده مجلس ایران گفته است که کاهش ساعت کار اداری در تهران خلاف قانون و مخالف نظر کمیسیون اجتماعی مجلس است.

آقای فدایی گفت که این تصمیم بر اساس "نظرات شخصی و فردی" اتخاذ شده و کمیسیون اجتماعی مجلس آن را بررسی خواهد کرد.

قانون مدیریت خدمات کشوری در ایران ساعت کار موظف کارکنان دولت را ۴۴ ساعت در هفته تعیین کرده است، در حالی که بر اساس تصمیم جدید دولت، مجموع ساعت کار کارمندان، حتی به فرض شش روز کار در هفته، ۳۹ ساعت می شود.