عملیات امدادرسانی فائو در لیبی آغاز شد

سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فائو) ارسال محموله های غذایی به ساکنان بخش های غربی لیبی را آغاز کرده است.

فائو می گوید که اولین محموله روز دوشنبه از تونس وارد لیبی شد. این کمک ها به شهر تحت محاصره مصراته نخواهد رسید.

فائو می گوید که در مرحله اول برای تامین غذای حداقل ۵۰ هزار نفر برای یک ماه آینده، مقادیر زیادی آرد و بیسکویت های انرژی زا به لیبی فرستاده است.