اختلاف در شورای امنیت درباره اوضاع یمن

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از دولت یمن و مخالفان خواسته اند که از خشونت پرهیز کنند.

با این وجود، آنها نتوانسته اند که در نخستین دور گفتگوهای خود درباره متن یک بیانیه در خصوص اوضاع یمن توافق کنند.

آلمان، یکی از اعضای غیردائم شورا، خواهان این شده است که شورای امنیت اوضاع یمن را در دستور کار خود قرار دهد.

در تازه ترین دور اعتراضات، پلیس یمن سه تظاهرکننده را به ضرب گلوله کشته است.