منوچهر متکی: فامیل پروری نکرده ام

منوچهر متکی، وزیر امور خارجه برکنار شده ایران، ضمن دفاع از عملکرد خود در آن سمت، اتهام "فامیل پروری" را رد کرده و گفته است که تنها در حوزه مربوط به زنان در این وزارتخانه از همسرش استفاده کرد.

آقای متکی گفت که از همسرش برای تعامل با زنان در حوزه های مربوط به همسران کارمندان اعزامی به خارج، همسران دیپلمات های خارجی در تهران و تعامل با سازمان زنان در داخل استفاده کرده و افزود که همسر او دارای مدرک دکترا و فرزند شهید است.