حذف صفر از واحد پول ایران 'در مدت دو سال یا بیشتر'

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، به خبرگزاری ایرنا گفته که برنامه این بانک به جریان انداختن فرآیند حذف صفر از پول ملی در سال جاری است اما در نظر است اجرای این برنامه دو سال یا بیشتر به طول انجامد و در این مدت، پول جدید به تدریج جایگزین پول فعلی شود.

آقای بهمنی با تاکید بر اینکه تغییر در پول ملی تاثیری بر کاهش یا افزایش ارزش آن نخواهد گذاشت، گفته ممکن است طی این مدت، پول جدید و قدیم همزمان به کار رود و پس از آن هم، دارندگان پول قدیم خواهند توانست با مراجعه به بانک مرکزی، پول خود را عوض کنند.