حسنی مبارک در کشتن معترضان "هم‌دست" شناخته شد

کمیته تحقیقی که برای بررسی کشته شدن معترضان در اعتراضات ماه های ژانویه و فوریه مصر تشکیل شده است، حسنی مبارک رئیس جمهور سابق این کشور را به همدستی در کشتن معترضان متهم کرده است.

عمر مروان، دبیرکل این کمیته، روز سه شنبه در کنفرانسی مطبوعاتی بعد از انتشار گزارش کمیته گفت ۸۴۶ غیرنظامی و ۲۶ نیروی پلیس در این اعتراضات ۱۸ روزه کشته شدند.

بر اساس این گزارش، نیروهای پلیس برای سرکوب معرتضان از خشونت شدید استفاده کرده و به معترضان و از جمله به کسانی که روی بالکن ها و پشت پنجره ها مشغول فیلمبرداری از صحنه های اعتراضات بوده اند، شلیک کرده اند.

آقای مروان گفت برای کمیته روشن است که شلیک گلوله نمی توانسته بدون اجازه آقای مبارک صورت گیرد. ضمن این که تیراندازی چندین روز ادامه داشته و آقای مبارک دستور توقف آن یا برخورد با مسئولان احتمالی آن را نداده است."

این کمیته را کابینه آقای مبارک و در زمانی که او هنوز در قدرت بود، تشکیل داد.