ارسال نیروی نظامی برای کمک به مخالفان مسلح دولت لیبی

برخی از کشورهای اروپایی برای کمک به مخالفان مسلح دولت لیبی به این کشور نیروی نظامی ارسال می کنند.

فرانسه اعلام کرد که تعدادی از افسران ارتش را برای حمایت مخالفان مسلح دولت لیبی به این کشور می فرستد.

سخنگوی دولت فرانسه می گوید این نیروها با شورای ملی مخالفت دولت لیبی برای حفاظت از شهروندان این کشور همکاری می کنند.

همچنین در روز سه شنبه بریتانیا اعلام کرد که یک تیم نظامی را به شهر بنغازی، سنگر مخالفان مسلح دولت لیبی ارسال می کند.

ایتالیا نیز دیگر کشوری است که برای کمک به مخالفان مسلح دولت لیبی قرار است به این کشور نیروی نظامی بفرستد.