آغاز 'تحصن دانشجویی' در برابر سفارت عربستان در تهران

به گزارش خبرگزاری فارس، صبح امروز تعدادی از دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین در برابر سفارت عربستان سعودی در تهران دست به تحصن زدند و در نظر دارند سه روز به تحصن خود ادامه دهند.

این تحصن در اعتراض به نحوه برخورد دولت بحرین با تجمع اعتراضی مخالفان در این کشور و حمایت عربستان سعودی از اقدام ماموران امنیتی بحرین در پراکنده کردن این تجمع صورت می گیرد.

به گزارش فارس، دانشجویان متحصن علیه آمریکا، اسرائیل و رهبران بحرین و عربستان سعودی شعار می دادند و "حمایت خود را از مردم مسلمان بحرین" اعلام می کردند.