پنج سال زندان برای محمد صابر عباسیان

محمد صابر عباسیان، نایب رئیس شاخه جوانان مشارکت شیراز و رئیس ستاد ۸۸ این شهر از سوی دادگاه انقلاب به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش تحول سبز، این فعال سیاسی پس از تحمل بیش از یک سال بازداشت موقت و برگزاری ۱۵ جلسه دادگاه و تمدید قرارهای بازداشت، به زندان محکوم شده است.

آقای عباسیان در ۱۷ اسفند ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد و تاکنون در بازداشت موقت بود.

احکام دادگاه های بدوی در ایران قابل تجدیدنظر خواهی است.