مظنون آلمانی افغان تبار تحویل مقاات آلمان شد

مقامات آمریکایی یک فرد آلمانی افغان تبار مظنون به فعالیتهای تروریستی را به مقامات آلمانی تحویل داده‌اند.

این فرد که احمد ولی صدیقی نام دارد، در حدود یک سال گذشته در اختیار مقامات آمریکایی در افغانستان بوده است.

مقامات قضایی آلمان آقای صدیقی را متهم کرده‌اند که در حال آموزش برای حمله به اهداف کشورهای غربی بوده است.