زاینده رود خشک شد

گزارشها از ایران حاکیست که ادامه خشكسالی و كاهش جريان آب رودخانه زاينده در طول ماههای اخير، باعث خشك شدن اين رودخانه در محدوده اصفهان شده است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) هم اكنون از مسير 350 كيلومتری زاينده رود از سراب تا پاياب، اين رودخانه تنها در مسير 120 كيلومتری پس از خروجی سد زاينده رود جريان دارد و بقيه اين مسير خشك و بی آب است.

در سالهای گذشته نیز خشکسالی در مواردی باعث خشکی زاینده رود شده بود.