'واحدهای مسکونی در پرند و هشتگرد مشتری ندارد'

ابوالفضل صومعلو معاون وزیر مسکن اعلام کرده که دولت برای ساخت مسکن در سال جاری 24 هزار میلیارد تومان (24 میلیارد دلار)اعتبار از بانکها درخواست کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای صومعلو گفته که در سالهای 89 و 90 ساخت دو میلیون و 600 هزار واحد مسکن برنامه ریزی شده است که بیشتر از 800 هزار واحد آن در روستاها و بقیه در شهرها و در بافت فرسوده ساخته می شود.

معاون وزیر مسکن می گوید که "هرکسی که متقاضی مسکن مهر است به صورت فردی ثبت نام کند."

ساخت مسکن مهر از چند سال پیش و بعد از رکود مسکن شروع شده و دولت، برای رونق بخشیدن به این بخش هر ساله بودجه کلانی را از منابع بانکها به این کار اختصاص می دهد.

آقای صومعلو می گوید که هم اکنون در برخی از شهرهای جدید و حتی شهرهای بزرگ تعداد زیادی مسکن ساخته شده که "متقاضی" ندارد.

به گفته وی، "برای چهل درصد از واحدهای ساخته شده در پرند و هشتگرد هنوز متقاضی ثبت نام نکرده است."