پاسخ ایران به اتهامات اعراب و غرب

رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به اتهامات شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا، از برخورد دوگانه صادرکنندگان این بیانیه ها در قبال بحران بحرین انتقاد کرد.

او گفت: "این کشورها برای رفع اتهام از خود، فرار به جلو را انتخاب و فرافکنی کرده اند و دیگرانی را متهم می کنند که غیر از حمایت معنوی از مطالبات مشروع و مسالمت آمیز مردم، هیچ دخالتی در این رویداد ندارند".

کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ایران را به دخالت در امور داخلی خود و به ویژه تحریک ناآرامی ها در بحرین متهم می کنند.

آقای مهمانپرست در مورد مواضع کشورهای اروپایی در قبال بحران بحرین نیز گفت: "آیا سکوت شما در قبال این جنایات همراهی شما با این وضعیت و اتخاذ رویکرد دوگانه در مورد حقوق بشر نیست؟"