ولیعهد بحرین به عروسی نوه ملکه بریتانیا دعوت شد

در حالی که کمتر از یک هفته به ازدواج شاهزاده ویلیام، نوه ملکه بریتانیا باقی مانده، جزئیات بیشتری از فهرست مهمانان منتشر شده است.

چهل و شش عضو خاندان های سلطنتی از چهار گوشه دنیا به این مراسم دعوت شده اند.

ولیعهد بحرین و پادشاه سوازیلند از جمله مهمانان هستند که دعوت از آنها خالی از حساسیت های دیپلماتیک نیست. در هر دو کشور، تظاهرات ضد دولتی سرکوب شده و محدودیت های شدیدی وضع شده اند.

قرار است اقوام سربازان بریتانیایی کشته شده در عراق و افغانستان نیز در این مراسم حضور یابند.