توقف عملیات نظامی ارتش لیبی در مصراته

دولت لیبی می گوید عملیات نظامی علیه مخالفان در شهر تحت محاصره مصراته را متوقف کرده است.

خالد کعیم، معاون وزیر خارجه لیبی، بامداد یکشنبه گفت سربازان ارتش از این شهر عقب نشینی نکرده اند، بلکه تصمیم گرفته اند فرصتی در اختیار رهبران قبایل محلی قرار دهند تا با مخالفان مذاکره کنند.

علی رغم این گفته آقای کعیم، صدای چندین انفجار و تیراندازی مسلسل های خودکار در اولین ساعات یکشنبه در مصراته به گوش می رسید.

پیشتر یکی از مقامات دولت لیبی گفته بود اگر قبایل محلی بخواهند با مخالفان برخورد کنند، معلوم نیست به اندازه ارتش از خود خویشتنداری نشان دهند.

روز شنبه یکی از خونین ترین روزهای محاصره این شهر بود. در این روز دست کم بیست و چهار نفر نفر کشته شدند.

شهر مصراته از چندین روز پیش تحت محاصره نیروهای ارتش لیبی است و مخالفان در مرکز این شهر حضور دارند.