اسقف اعظم کانتربری: خوشحالی مهم تر از تولید ناخالص ملی است

روان ویلیامز، اسقف اعظم کانتربری و بالاترین مقام کلیسای اسقفی انگلستان، محور سخنرانی خود در مراسم عید پاک را به موضوع خوشحال بودن اختصاص داد.

روان ویلیامز از این ایده که خوشحالی بیش از تولید ناخالص ملی اهمیت دارد استقبال کرده است و گفته است که خوشحالی ارادی نیست بلکه بطور غیرمنتظره وارد زندگی انسان ها می شود.

بالاترین مقام کلیسای اسقفی انگلستان افزود که انسان ها باید با از بین بردن نگرانی، خود پسندی و کینه ورزی راه را برای ورود شادی های غیرمنتظره به زندگی شان هموار کنند.