سازمان ملل گزارش جنگ سریلانکا را منتشر کرد

سازمان ملل متحد پس از مدتها تاخیر سرانجام گزارش عملیات تهاجمی سال ۲۰۰۹ ارتش سریلانکا را که به جنگ داخلی بیست و پنج ساله این کشور پایان داد منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیته تحقیق سازمان ملل متحد نتیجه گرفته است که عملیات نهایی حکومت سریلانکا علیه جدائی طلبان تامیل به کشته شدن "دهها هزار" نفر منجر شده است.

این کمیته خاطرنشان کرده است که حکومت سریلانکا با این کشتارها ممکن است مرتکب جنایت جنگی شده باشد.

سریلانکا از سازمان ملل متحد خواسته بود که این گزارش را چاپ نکند.

این کشور هشدار داد که انتشار نتایج این تحقیقات ممکن است به روند آشتی ملی صدمه بزند.