نماد دوستی ترکیه-ارمنستان تخریب می شود

چند ماه پس از آنکه نخست وزیر ترکیه یک مجسمه عظیم که وقف آشتی با ارمنستان شده بود را "غیرعادی" توصیف کرد، تخریب این مجسمه شروع شده است.

این مجسمه 30 متری - با نقش دو انسان که روبروی یکدیگر ایستاده اند - بر کوهی در شهر قرس در ترکیه نزدیک مرز ارمنستان نصب شده بود.

مقام های محلی دستور ساخت "مجسمه انسانیت" را چند سال قبل به عنوان مظهر پایان چند دهه خصومت و سوءظن میان دو کشور داده بودند.

هنرمندان سعی کرده بودند این مجسمه را که برچیدن آن می تواند 10 روز زمان ببرد از تخریب نجات دهند.

شاهدان عینی می گویند که شرکت مسئول تخریب، با استفاده از جرثقیل یکی از نقش ها را بریده است.