رهبر امور سیاسی تبت معرفی شد

لوبسانگ سانگی، فارغ التحصیل از دانشگاه هاروارد آمریکا به عنوان نخست وزیر دولت در تبعید تبت معرفی شده است و مسئولیت امور سیاسی این منطقه را که پیش از این در اختیار دالایی لاما بوده، بر عهده خواهد گرفت.

دالایی لاما در ماه مارس اعلام کرد که می خواهد امور سیاسی منطقه تبت را به فردی واگذار کند، که با رای مردم انتخاب می شود.

دالایی لاما رهبری مذهبی تبتی ها را همچون گذشته بر عهده دارد.

پنجاه و پنج درصد رای تبتی های جهان برای انتخاب نخست وزیر دولت تبعیدی، به لوبسانگ سانگی تعلق گرفته است.

او برای کسب این مقام بر دو رقیب سیاسی خود - "تزین تتونگ" و "تاشی وانگدی" - غلبه کرد.

حاکمیت چین بر تبت کماکان به صورت مسئله ای بحث بر انگیز باقی مانده است و سازمان های مدافع حقوق بشر، مقامات چین را متهم می کنند که درصددند فرهنگ بودایی های تبت را نابود و وفاداران به دالایی لاما رهبر روحانی تبعیدی آنها را سرکوب کنند.