'با قراردادهای غیر متعارف سینمایی در ایران برخورد می‌شود'

علیرضا سجادپور، مدیرکل ارزشیابی و نظارت بر سینمای حرفه ای از برخورد با قراردادهای غیر متعارف در سینمای ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای سجادپور بدون نام بردن از کسی گفت: "پس از اطلاع از قرارداد میلیاردی یک تهیه کننده با یک بازیگر سینما، اداره نظارت و ارزشیابی دستور لغو این قرارداد را صادر کرد."

او دلیل این اقدام معاونت ارزشیابی را "تبعات منفی" و "القای حس ناامنی" در فضای هنری دانست و گفت که اجازه نمی دهیم قراردادهایی از این دست به فضای سینمایی کشور لطمه بزند.

آقای سجادپور از همه دست اندرکاران سینمایی خواست در قراردادهایشان حدود را رعایت کنند و گفت که بازیگرانی که تمایل به دریافت چنین دستمزدهایی دارند، باید در طرح سینمایی سهیم شوند.