مخالفان دولت یمن علیه ادامه خشونت هشدار دادند

مخالفان علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، هشدار داده اند که ادامه برخورد خشونت آمیز نیروهای دولتی با تظاهرات اعتراضی می تواند مانع از آن شود که طرح حل بحران سیاسی این کشور به اجرا در آید.

این طرح را شورای همکاری خلیج فارس ارائه داده و شامل کناره رئیس جمهوری ظرف یک ماه در برابر مصونیت او و خانواده اش از پیگرد قضایی است.

هفته گذشته، دولت و رهبران مخالفان موافقت اصولی خود را با این طرح اعلام داشتند هر چند هنوز هیچیک از دو طرف رسما آن را امضا نکرده اند و گروه های معترض و نهضت جوانان یمن مفاد آن را قابل قبول ندانسته اند.

روز چهارشنبه، در جریان تظاهرات مخالفان که خواستار کناره گیری فوری علی عبدالله صالح و پیگرد قانونی او بودند، دست کم دوازده نفر کشته شدند.