چین به سرعت در حال پیر شدن است

نتایج یک سرشماری در چین نشان می‌دهد که جامعه این کشور به سرعت در حال شهرنشین شدن است و جمعیتش پیرتر می‌شود.

بر اساس نتایج یک نظرسنجی که در ماه نوامبر گذشته (حدود ۵ ماه پیش) انجام شد، جمعیت چین به بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر رسیده که ۷۴ میلیون نفر بیش از جمعیت این کشور در یک دهه پیش است.

داده‌های مربوط به این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که نیمی از جمعیت کنونی چین در مناطق شهری زندگی می‌کنند.