موسسه آمریکایی مصر را متهم به نقض آزادی های مذهبی کرد

کمیسیون آزادی های دینی بین المللی آمریکا در گزارش سالانه خود خواهان افزودن نام مصر به فهرست کشورهایی شد که متهم به نقض شدید آزادی های مذهبی هستند.

این کمیسیون دولتی گفته است وضعیت اقلیت های دینی در مصر بسیار وخیم شده است.

در این گزارش دولت مصر متهم شده است که چه قبل و چه بعد از استعفای حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین این کشور نقض آزادی های مذهبی را تحمل و حتی در آن شرکت کرده است.

کمیسیون آزادی های دینی بین المللی آمریکا به خشونت علیه مسیحیان قبطی و پیروان سایر ادیان و مذاهب اشاره کرده و گفته است این آزارها همچنان ادامه دارد و عاملان آن نیز تحت تعقیب قرار نگرفته اند.