اخوان المسلمین مصر در انتخابات پارلمانی آینده شرکت خواهد کرد

اخوان المسلمین مصر گفته است که در انتخابات آینده این کشور که قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود، شرکت خواهد کرد و هدفش کسب نیمی از کرسی های پارلمان خواهد بود.

شورای مشورتی اخوان المسلمین همچنین تائید کرده است که برای به دست آوردن مقام ریاست جمهوری مصر، در انتخاباتی که قرار است در ماه نوامبر برگزار شود، وارد میدان رقابت نخواهد شد.

فعالیت اخوان المسلمین در سال 1954 در مصر غیرقانونی اعلام شد. اما در دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک، افرادی از طرف این جنبش موفق شدند به عنوان نامزدهای مستقل در انتخابات شرکت کنند.

پس از سقوط حسنی مبارک (در ماه فوریه) و تجزیه حزب او به نام حزب ملی دمکراتیک، اخوان المسلمین سازمان یافته ترین نیروی سیاسی در مصر محسوب می شود.

محمد مرسی، که از طرف اخوان المسلمین به عنوان رهبر حزب سیاسی جدید این جنبش انتخاب شده، می گوید که تشکل جدید یک سازمان مذهبی نخواهد بود، بلکه مانند یک حزب سیاسی فعالیت خواهد کرد.