رئیس جمهوری یمن توافق نامه واگذاری قدرت را امضا نمی کند

در پی خودداری علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن از امضای توافق نامه واگذاری قدرت، هیات میانجیگری شورای همکاری خلیج فارس صنعا را ترک کرد.

آقای صالح که پیش تر از موافقت خود با طرح این شورا برای کناره گیری از قدرت در ازای دریافت مصونیت برای خود و نزدیکانش خبر داد، قرار بود توافق نامه مربوط را روز شنبه امضا کند.

آقای صالح گفته است حاضر است این توافق نامه را به عنوان رهبر حزب حاکم امضا کند و آن را به عنوان رئیس جمهوری امضا نخواهد کرد.

مخالفان می گویند آقای صالح حتما باید به عنوان رئیس جمهوری توافق نامه کناره گیری از قدرت را امضا کند.