راهپیمایی روز جهانی کارگر در لندن

امروز همزمان با راهپیمایی های روز جهانی کارگر در سراسر جهان، فعالان کارگری در لندن، پایتخت بریتانیا دست به راهپیمایی و تظاهرات زدند.

گروههای مختلف کارگری خواسته های متفاوتی را مطرح می کردند که آزادی فعالان کارگری زندانی در ایران و رسیدگی به وضعیت معیشتی کارگران در این کشور نیز از جمله خواسته های راهپیمایان عنوان شده است.