۶ کارگر ساختمانی سوختند

شش کارگر ساختمانی در آتش سوزی در یک آپارتمان در حال ساخت در مشهد سوختند و هفت نفر نیز مصدوم شدند.

یک شاهد عینی به روزنامه خراسان گفت :"روز شنبه حوالی بعد از ظهر کارگری به سرعت به ایستگاه آتش نشانی روبه روی این بلوک ساختمانی رفته و درخواست کمک کرد. خودروهای آتش نشانی به محل رسیدند اما درعرض چند دقیقه آب تانکرهای آتش نشانی تمام شد."

به گفته این شاهد عینی ماموران آتش نشانی برای انجام عملیات روی خود آب می ریختند و به داخل واحد ها می رفتند. از سوی دیگر توقف خودروها امکان تردد خودروهای امدادی و نیروهای انتظامی را با مشکل مواجه کرد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی نیز به این روزنامه گفته که "اولین خودرو این سازمان ۱۰ ثانیه بعد از اعلام حادثه در محل حاضر شد و در ادامه نیز به دلیل گستردگی آتش ماشین های آتش نشانی از ۷ ایستگاه به این محل اعزام شد و اقدام به مهار آتش سوزی کردند."