وزارت نفت موظف به ارائه طرح هایش به مجلس شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت را موظف کردند تا فهرست سرمایه گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پایان تیرماه سالجاری و کلیه تغییرات بعدی را تا پایان امسال به کمیسیون انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه دهد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یک شنبه همچنین وزارت نفت را موظف کرده تا به گونه ای عمل کند که حداقل ۸۵ هزار میلیارد از منابع حاصل از سهم این وزارت خانه را از طریق شرکت های دولتی تابعه صرف سرمایه گذاری در طرح های مذکور با اولویت میادین مشترک نفت و گاز شود.

در تبصره این بخش نیز آمده است چنانچه بازپرداخت این تعهدات موجب کاهش سرمایه گذاری در سقف عنوان شده باشد، دولت مکلف است معادل کسری را از محل صرفه جویی در موارد مربوط در بودجه کل کشور تامین کند.