شاخص های غربی در دانشگاه ها را قبول نداریم

کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه شیراز با تاکید بر اینکه "شاخص های کشورهای غربی را در دانشگاه ها قبول نداریم، گفت غرب قصد دارد آرمان قلابی برای ما دیکته کند."

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای دانشجو همچنین در بخش دیگری از سخنانش نیز گفته که متاسفانه تا صحبت از این می کنیم که ظاهر و باطن دانشگاه ها در مسیر انتظار باید حرکت کنند، "برخی تصور می کنند، که می خواهیم در دانشگاه های کشور دیوار بکشیم. ما جهانی شدن را قبول داریم اما این جهانی شدن با شاخص های کشورهای غربی را نمی پذیریم."