شرایط بحرانی در جنگل های بلوط کازرون

جنگل های بلوط استان فارس به علت استمرار خشکسالی و آفت سوسک های چوبخوار در وضعیت بحرانی قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر عوامل ذکر شده می تواند آسیب های جدی را به عرصه های جنگلی منطقه به ویژه درختان بلوط وارد کرده و جنگلهای بلوط کازرون را در بحران قرار داده است.

بر اساس همین گزارش، خشکسالی در بخشهای مختلف، پیامدهای منفی و خسارات سنگینی وارد می کند. این خسارت ها ممکن است در خشک شدن منابع آبی یا خسارت به کشاورزی آشکار شود و یا ممکن است در عرصه منابع طبیعی و محیط زیست اثرات منفی گسترده ای را بر جای گذارد.

دامنه این بحران زمانی جدی تر می شود که ریزگردها نیز به عنوان عامل دیگر، حیات جنگل های بلوط را در خطر جدی قرار می دهند.

غلامرضا غلامی، مدیرکل منابع طبیعی استان فارس با بیان اینکه کارشناسان منابع طبیعی مشغول انجام مطالعاتی روی این آفت ها (سوک های چوبخوار) هستند گفت: "در حال حاضر در استان فارس برای حفاظت از جنگل های بلوط اقدامات زیادی در حال انجام است و کارهای زیادی برای صیانت از رویش های زاگرس در دستور کار قرار دارد.