'بحران سازی مطبوعات، بیماری های روانی را افزایش می دهد'

محمد شریعتی،قائم مقام معاون وزارت بهداشت می گوید:"برای پیشگیری از اختلالات روان اگر به مردم استرس های بیهوده وارد نشود و مطبوعات به جای بحران سازی به مردم اعتماد القا کنند، بسیاری از مشکلات روانی قابل پیشگیری است."

به گفته این مقام وزارت بهداشت سلامت روان موضوعی پیچیده و مورد توجه دنیا است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

معاونت بهداشت و سلامت روان برنامه ای را تدوین کرده تا بر اساس آن بتواند با ارائه سند سلامت روان و شناخت افرادی که از آن استفاده می کنند، سندی را ارائه دهند که تمام جنبه های پیشگیری و کنترل درمان اختلالات روان در آن پیش بینی می شود.