وزیر بهداشت ایران: هیچ بیماری به خاطر بی‌پولی رها نشده است

مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت ایران در مورد اخبار مربوط به رها کردن چند بیمار در هفته های اخیر در تهران گفت که رها کردن بیماران به این دلیل نبوده که آنها پول نداشته اند.

او دلیل رها شدن این بیماران را روشن نکرد، اما گفت که وزارت بهداشت به عنوان شاکی خصوصی وارد پرونده این بیماران شده است.

خانم دستجردی گفت: "مورد بیمارانی که گفته می شود رها شده اند و مواردی که در مشهد گفته می شد بیماران جذامی از آسایشگاه جذامی ها رها شده اند و مورد دیگر که از لرستان خبر داده شده بود، دقت روسای دانشگاه ها و نظارت انها بر مجموعه خود را می طلبد".

بسیاری از بیمارستان های دولتی در ایران تحت نظر دانشگاه های علوم پزشکی این کشور اداره می شوند.