هیات دولت ادغام چهار وزارتخانه را تصویب کرد

دولت ادغام چهار وزارتخانه دیگر را تصویب کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه، 14 اردیبهشت، ادغام وزارت رفاه با کار و وزارت نفت با نیرو را تصویب کرده است.

تصمیم به ادغام وزارت بازرگانی با صنایع و وزارت راه با مسکن و شهرسازی پیشتر اعلام شده بود.

ادغام وزارتخانه ها براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم در مورد کاهش شمار وزارتخانه ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه صورت می گیرد.

همزمان، خبرگزاری فارس به نقل از حسن سبحانی نیا، عضو هیات رئیسه مجلس، نوشته است که براساس همین ماده از قانون توسعه، لازم است وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس برسد.

آقای سبحانی نیا افزوده است که پس از تصویب شرح وظایف وزارتخانه های جدید، رئیس جمهوری باید وزیری متناسب با این وظایف به مجلس معرفی کند و برای او رای اعتماد بگیرد.