محدودیت رفت و آمد در منطقه شنگن بررسی می شود

انتظار می رود نمایندگان کشورهای اروپایی عضو پیمان شنگن در جلسه ای در روز چهارشنبه، پیشنهاد برقراری محدودیت در استفاده از ویزای شنگن را مورد بررسی قرار دهند.

در حال حاضر، اتباع کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا در صورت دریافت ویزای ورود به هر یک از کشورهای امضا کننده پیمان شنگن، اجازه رفت و آمد به سایر کشورهای عضو این پیمان را دارند.

در ماه های اخیر، اقدام دولت ایتالیا در اعطای ویزای ورود به شمار قابل توجهی از پناهجویان کشورهای بحران زده شمال آفریقا باعث نگرانی سایر کشورهای عضو شنگن درباره ورود این افراد و تلاش آنان برای اقامت غیرقانونی شده است.

براساس پیشنهادهای ارائه شده، انتظار می رود به هریک از کشورهای عضو معاهده شنگن اجازه داده شود تا در شرایط خاص، محدودیت هایی را در مورد ورود دارندگان ویزای سایر کشورهای عضو به اجرا بگذارد.

طرح پیشنهادی برای بررسی و تصویب در اجلاس ماه آینده رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح خواهد شد.