افزایش ۷۵ میلیارد تومانی بودجه سپاه

نمایندگان مجلس ایران در جریان بررسی لایحه بودجه سال جاری، به افزایش ۷۵ میلیارد تومانی بودجه سپاه پاسداران "به منظور تأمین هزینه های مأموریتی و سایر امور مربوطه" رأی دادند.

بر اساس این مصوبه، مبلغ مذکور از اعتبارات معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهوری تأمین می شود که برای کمک به توسعه امور زیربنایی و امنیتی شهرستان های "زیر سطح متوسط" در نظر گرفته شده بود.

یکی از اعتباراتی که مجلس ایران به عنوان محل تأمین افزایش بودجه سپاه در نظر گرفته است، قرار بود "با اولویت عمران و بهسازی و تأمین آب شرب و آسفالت راه ها در روستاهای بالای بیست خانوار" شهرستان های مذکور هزینه شود.

کل بودجه ستاد مشترک سپاه در سال ۱۳۹۰ حدود ۹ و نیم هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.