دولت ایران ادغام وزارتخانه‌های کار با رفاه و نفت با نیرو را تصویب کرد

لطف الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌‌جمهوری ایران گفت که بر اساس مصوبه هیأت وزیران، وزارتخانه‌های کار با رفاه و نفت با نیرو ادغام می‌شوند.

او از تشکیل کمیته ای برای تدوین شرح وظایف وزارتخانه های جدید و تهیه لایحه ای برای ارسال به مجلس خبر داد.

این در حالی است که معاون برنامه ریزی وزیر نفت ایران می گوید در مورد ادغام وزارت نفت با وزارت نیرو، نظر کارشناسی وزارت نفت گرفته نشده است.

دولت ایران پیشتر ادغام وزارتخانه‌های مسکن با راه و بازرگانی با صنایع را هم تصویب کرده بود.