گروه تماس لیبی در رم تشکیل جلسه می دهد

گروه بین المللی تماس لیبی روز پنجشنبه برای بررسی وضع این کشور در رم، پایتخت ایتالیا تشکیل جلسه می دهد.

اعضای ناتو، کشورهای عربی و سازمان های بین المللی قرار است در این نشست ضمن بررسی اوضاع لیبی، راه پیش رو در این کشور را بررسی کنند.

بعضی از موضوع های احتمالی این جلسه بررسی اعطای وام به مخالفان معمر قذافی برای تامین غذا و مواد مورد نیاز یا تسهیل فروش نفت به وسیله آنها برای پرداخت هزینه هایشان است.

ایتالیا خواهان تعیین تاریخی برای پایان عملیات نظامی علیه سرهنگ قذافی است ولی بیشتر اعضای گروه تماس با این موضوع مخالف هستند.