آتش باری ارتش لیبی به سوی کشتی امدادرسانی در مصراته

ارتش لیبی با راکت به یک کشتی امدادرسانی بین المللی که قصد داشت به خروج ساکنان جنگ زده مصراته از این شهر بندری کمک کند، حمله کرده است.

به گزارش شاهدان عینی حداقل پنج نفر در این حمله کشته شدند.

ترس از حمله ارتش لیبی باعث بروز هرج و مرج در سوار شدن آوارگان جنگی به کشتی ستاره قرمز شماره ۱ شد و در نهایت دویست نفر از مسافران از سفر به بنغازی، مقر اصلی مخالفان جا ماندند.

این کشتی که در اجاره سازمان جهانی مهاجرت است، پیش از ورود به مصراته، چند روز خارج از این شهر به خاطر اوج گرفتن آتش باری بین دو طرف لنگر انداخته بود.

کشتی ستاره قرمز ۱۸۰ تن مواد ضروری و اولیه را به مصراته منتقل کرد.