توقیف حساب‌های یک وام‌گیرنده بزرگ در ایران

مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ایران از توقیف حساب‌های بانکی شرکتی خبر داد که با سپردن تنها ۳ میلیارد تومان وثیقه، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان وام گرفته بود.

آقای پورمحمدی روز پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت (۵ مه) با تأکید بر اینکه سازمان بازرسی "دنبال مسائل سیاسی نمی رود"، گفت که "از کانال های مختلف" کوشش شده بود که پیگیری پرونده این موضوع در سازمان بازرسی متوقف شود، اما این سازمان به کار خود ادامه داد.

او به نام شرکت مذکور یا هویت کسانی که تلاش کرده بودند جلوی رسیدگی به پرونده را بگیرند، اشاره نکرد.