شکست سنگین لیبرال دموکراتهای بریتانیا در انتخابات محلی

نامزدهای حزب لیبرال دموکرات، که عضو کوچک دولت ائتلافی به رهبری حزب محافظه کار بریتانیاست، در انتخابات پارلمان های محلی اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی و انتخابات تعدادی از شوراهای محلی متحمل شکستی سنگین شده اند.

همچنین، نتایج اولیه همه پرسی تغییر روش رای گیری در انتخابات پارلمانی که روز گذشته و همزمان با انتخابات محلی برگزار شد، حکایت از آن دارد که احتمالا اکثریت قابل توجهی از رای دهندگان به این پیشنهاد رای منفی داده اند.

حزب لیبرال دموکرات به طور رسمی از تغییر در روش رای گیری حمایت کرده و یکی از شرط های نیک کلگ، رهبر این حزب و معاون نخست وزیر، برای ائتلاف با محافظه کاران پس از انتخابات پارلمانی ماه مه سال 2010، تعهد به برگزاری این همه پرسی بود.

در آن زمان، گفته می شد که برخی از اعضای حزب با ائتلاف با محافظه کاران مخالفند اما بسیاری دیگر به فواید ناشی از تغییر در روش رای گیری چشم دوخته اند.

از آنجا که به طور سنتی، رای دهندگان بریتانیایی بر این باور بوده اند که لیبرال دموکرات ها موضعی بینابین دو حزب بزرگ محافظه کار و کارگر دارند، انتظار می رفت کاربرد روش رای گیری ترجیحی به افزایش شمار کرسی های لیبرال دموکرات ها در مجلس منجر شود.

برخی از ناظران گفته اند که نتیجه انتخابات و همه پرسی روز گذشته موقعیت رهبر حزب لیبرال دموکرات را تضعیف کرده و برخی دیگر معتقدند که ورود به ائتلاف و ناکامی در همه پرسی به محبوبیت حزب نیز آسیب خواهد زد.