فرانسه دیپلمات های لیبیایی را اخراج کرد

دولت فرانسه به چهارده تن از دیپلمات های لیبیایی وفادار به رژیم معمر قذافی که در این کشور بسر می برند، دستور داده است در عرض چهل و هشت ساعت فرانسه را ترک کنند.

یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه فرانسه گفت دیپلمات های مذکور، که تا یک ماه پیش در سفارت لیبی در پاریس سرگرم کار بودند، اکنون عناصر نامطلوب تلقی می شوند و باید فرانسه را ترک کنند.

سفارت لیبی یک ماه پیش تعطیل شد.

فرانسه "شورای ملی انتقالی" را، که مخالفان سرهنگ قذافی تشکیل داده اند، به عنوان نماینده رسمی مردم لیبی می شناسد.

فرانسه همچنین یکی از حامیان اصلی ماموریت بین المللی در لیبی است؛ این ماموریت با هدف حمایت از غیرنظامیان در لیبی در برابر حملات نیروهای معمر قذافی، دست به عملیات نظامی زده است.