تظاهرات در شهرهای مختلف سوریه دوباره آغاز شد

طبق گزارش های رسیده از سوریه، با وجود حضور گسترده نیروهای نظامی در شهرهای مختلف، تظاهرات ضد دولتی در شهرهای مختلف آغاز شده است.

نیروهای دولتی برای متفرق کردن مردم در ناحیه "میدان" در حومه دمشق، از گاز اشک آور استفاده کرده اند.

گفته می شود که بعد از پایان مراسم نماز جمعه، مردم در چند شهر دیگر هم دست به تظاهرات زده اند.

تدابیر امنیتی شدیدی در سوریه اعمال شده است. تانک های ارتش در جاده ها مستقر شده اند و ارتش پست های بازرسی در نقاط مختلف دایر کرده است.

آنطور که یکی از خبرنگاران بی بی سی در لبنان، کشور همسایه، می گوید، دولت سوریه می خواهد از گسترش دامنه تظاهرات در شهرهای بزرگی مانند دمشق و حلب جلوگیری کند. میزان تظاهرات در این شهرها تا کنون محدود بوده است.