"دو سوم ماماهای ایران بیکارند"

قائم مقام سازمان نظام پزشکی ایران از بیکاری دو سوم از ماماهای این کشور خبر داده است.

علیرضا زالی گفت دوازده هزار پزشک عمومی نیز یا بیکارند یا در زمینه ای غیر از تخصص خود کار می کنند.

به گزارش ایسنا، آقای زالی در کنگره جراحان خواهان در نظر گرفته شدن راهکاری مناسب برای اشتغال در رشته های پزشکی، داروسازی، و علوم آزمایشگاهی شد.

قائم مقام سازمان نظام پزشکی ایران همچنین از جداشدن مالیات پزشکان شهرهای بزرگ از مالیات پزشکان تهرانی و نیز معافیت مالیاتی پزشکان شهرهای دارای جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر خبر داد.