معرفی رئیس جدید دانشگاه آزاد تا یک ماه دیگر

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران گفته است که هیات امنای جدید دانشگاه آزاد یک ماه فرصت دارد تا پیشنهاد خود را برای رئیس دانشگاه ارائه دهد.

محمدرضا مخبر دزفولی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است اکنون که ترکیب هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی تکمیل شده است، این هیات باید به زودی تشکیل جلسه بدهد و رئیس پیشنهادی خود برای دانشگاه را معرفی کند.

آقای مخبر دزفولی به خبرگزاری مهر گفت که هیات امنا یک ماه فرصت دارد تا رئیس پیشنهادی خود را معرفی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات موسس دانشگاه آزاد به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی، اولین جلسه خود در سال جاری در روز ۷ اردیبهشت برگزار کرد.

هیات موسس دانشگاه آزاد در این جلسه تصمیم گرفت که سه نفر را که عبارتند از اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن خمینی و حمید میرزاده، برای عضویت در هیات جدید امنای دانشگاه آزاد معرفی کند.

براساس ماده ۱۰ اساسنامه جدید دانشگاه آزاد، ترکیب هیات امنا به این شکل خواهد بود: سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ها، سه نفر از اعضای هیات موسس که یک نفر از آنها باید روحانی باشد، وزرای علوم و بهداشت (یا نمایندگان آنها)، رئیس نهاد نمایندگی رهبر در دانشگاه ها یا معاون او و رئیس دانشگاه.

علاوه بر ۱۰ عضوی که اساسنامه دانشگاه آزاد برای ترکیب هیات امنا در نظر گرفته، با تصمیم جدید هیات موسس دانشگاه آزاد، سه نفر هم از اعضای این هیات به هیات امنا اضافه شده است.