مطهری: طرح نظارت بر نمایندگان منجر به خبرچینی می شود

علی مطهری نماینده مجلس ایران، طرح نظارت بر نمایندگان را مخالف آزادی آنان خواند و گفت که شورای نگهبان و کمیسیون اصل نود بر عملکرد نمایندگان نظارت دارند و دیگر به چنین طرحی احتیاجی نیست.

آقای مطهری این طرح را به آئین نامه اجرایی در مدارس تشبیه کرد که در شان نمایندگان مجلس نیست و آن را در راستای به کنترل درآوردن مجلس دانست.

او نتیجه تصویب چنین طرحی را خبرچینی، حذف مخالفان و تسویه حساب های شخصی دانست و گفت:"با دست خودمان، سند بردگیمان را مضا نکنیم."

کلیات طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان با ۱۴۶ رای موافق در برابر ۴۱ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع، در جلسه روز سه شنبه مجلس به تصویب رسید.

این طرح یازده ماده ای، موارد مختلف تخلفات احتمالی نمایندگان مجلس یا عدم رعایت شئون نمایندگی را مشخص و برای هر کدام مجازاتی تعیین کرده است.

مجازات هایی که مجلس می تواند در مورد نمایندگان اعمال کند شامل تذکر شفاهی و تذکر کتبی تا لغو اعتبارنامه نماینده متخلف است.