تایید دستگیری جن گیرها و رمال ها در ایران

غلامحسین محسنی آژه ای دادستان کل ایران خبر دستگیری چند رمال و جن گیر را تایید کرده است.

آقای اژه ای در یک نشست خبری گفته است" دادستان وارد پرونده شده و پرونده در حال طی مراحل مقدماتی است ولی بحث طیف و گروه مطرح نیست." در روز های گذشته اخباری منتشر شده بود مبنی بر دستگیری افرادی که گفته می شد در جلساتی با حضور نزدیکان رییس جمهوری ایران و با هدف تاثیرگذاری بر امور سیاسی رمالی و جن گیری می کرده اند.

روز گذشته محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران با لحن تمسخر در باره اخبار منتشره در باره ارتباط رمال ها و جن گیر ها با نزدیکان او سخن گفته بود و تلویحا آن را رد کرده بود.