کشتی حامل ششصد پناهنده لیبیایی غرق شد

سازمان امور پناهندگان سازمان ملل می گوید بر اساس گزارش هایی که به دستش رسیده یک کشتی حامل ششصد مهاجر لیبیایی غرق شده و بسیاری از سرنشینان آن مرده اند.

شاهدان به این سازمان گفته اند بخش هایی از کشتی در هم شکسته و تعدادی جسد را در دریا دیده اند.

بنا بر گزارش ها این کشتی در هفته گذشته غرق شده است. سازمان ملل می گوید حدود هشت صد نفر در هفته های اخیر و به هنگام تلاش برای گریختن از لیبی غرق شده اند.

همزمان سازمان ملل گزارش های منتشره مبنی بر ناتوانی این سازمان در نجات یک کشتی حامل مهاجران آفریقایی در حال خروج از لیبی را رد کرده است.